Tình hình xử lý hồ sơ năm 2024
đúng hạn

- Tiếp nhận: 0 hồ sơ

- Hồ sơ mới: 0 hồ sơ

- Xử lý trong kỳ: 0 hồ sơ

- Hoàn thành: 0 hồ sơ

+ Đúng hạn: 0 hồ sơ

+ Trễ hạn: 0 hồ sơ

- Hủy trong kỳ: 0 hồ sơ

- Trả kết quả: 0 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng - Năm 2024
đúng hạn

- Tiếp nhận: 0 hồ sơ

- Hồ sơ mới: 0 hồ sơ

- Xử lý trong kỳ: 0 hồ sơ

- Hoàn thành: 0 hồ sơ

+ Đúng hạn: 0 hồ sơ

+ Trễ hạn: 0 hồ sơ

- Hủy trong kỳ: 0 hồ sơ

- Trả kết quả: 0 hồ sơ

đúng hạn

- Tiếp nhận: 0 hồ sơ

- Hồ sơ mới: 0 hồ sơ

- Xử lý trong kỳ: 0 hồ sơ

- Hoàn thành: 0 hồ sơ

+ Đúng hạn: 0 hồ sơ

+ Trễ hạn: 0 hồ sơ

- Hủy trong kỳ: 0 hồ sơ

- Trả kết quả: 0 hồ sơ

đúng hạn

- Tiếp nhận: 0 hồ sơ

- Hồ sơ mới: 0 hồ sơ

- Xử lý trong kỳ: 0 hồ sơ

- Hoàn thành: 0 hồ sơ

+ Đúng hạn: 0 hồ sơ

+ Trễ hạn: 0 hồ sơ

- Hủy trong kỳ: 0 hồ sơ

- Trả kết quả: 0 hồ sơ

đúng hạn

- Tiếp nhận: 0 hồ sơ

- Hồ sơ mới: 0 hồ sơ

- Xử lý trong kỳ: 0 hồ sơ

- Hoàn thành: 0 hồ sơ

+ Đúng hạn: 0 hồ sơ

+ Trễ hạn: 0 hồ sơ

- Hủy trong kỳ: 0 hồ sơ

- Trả kết quả: 0 hồ sơ

đúng hạn

- Tiếp nhận: 0 hồ sơ

- Hồ sơ mới: 0 hồ sơ

- Xử lý trong kỳ: 0 hồ sơ

- Hoàn thành: 0 hồ sơ

+ Đúng hạn: 0 hồ sơ

+ Trễ hạn: 0 hồ sơ

- Hủy trong kỳ: 0 hồ sơ

- Trả kết quả: 0 hồ sơ

đúng hạn

- Tiếp nhận: 0 hồ sơ

- Hồ sơ mới: 0 hồ sơ

- Xử lý trong kỳ: 0 hồ sơ

- Hoàn thành: 0 hồ sơ

+ Đúng hạn: 0 hồ sơ

+ Trễ hạn: 0 hồ sơ

- Hủy trong kỳ: 0 hồ sơ

- Trả kết quả: 0 hồ sơ

đúng hạn

- Tiếp nhận: 0 hồ sơ

- Hồ sơ mới: 0 hồ sơ

- Xử lý trong kỳ: 0 hồ sơ

- Hoàn thành: 0 hồ sơ

+ Đúng hạn: 0 hồ sơ

+ Trễ hạn: 0 hồ sơ

- Hủy trong kỳ: 0 hồ sơ

- Trả kết quả: 0 hồ sơ

đúng hạn

- Tiếp nhận: 0 hồ sơ

- Hồ sơ mới: 0 hồ sơ

- Xử lý trong kỳ: 0 hồ sơ

- Hoàn thành: 0 hồ sơ

+ Đúng hạn: 0 hồ sơ

+ Trễ hạn: 0 hồ sơ

- Hủy trong kỳ: 0 hồ sơ

- Trả kết quả: 0 hồ sơ

đúng hạn

- Tiếp nhận: 0 hồ sơ

- Hồ sơ mới: 0 hồ sơ

- Xử lý trong kỳ: 0 hồ sơ

- Hoàn thành: 0 hồ sơ

+ Đúng hạn: 0 hồ sơ

+ Trễ hạn: 0 hồ sơ

- Hủy trong kỳ: 0 hồ sơ

- Trả kết quả: 0 hồ sơ

đúng hạn

- Tiếp nhận: 0 hồ sơ

- Hồ sơ mới: 0 hồ sơ

- Xử lý trong kỳ: 0 hồ sơ

- Hoàn thành: 0 hồ sơ

+ Đúng hạn: 0 hồ sơ

+ Trễ hạn: 0 hồ sơ

- Hủy trong kỳ: 0 hồ sơ

- Trả kết quả: 0 hồ sơ

đúng hạn

- Tiếp nhận: 0 hồ sơ

- Hồ sơ mới: 0 hồ sơ

- Xử lý trong kỳ: 0 hồ sơ

- Hoàn thành: 0 hồ sơ

+ Đúng hạn: 0 hồ sơ

+ Trễ hạn: 0 hồ sơ

- Hủy trong kỳ: 0 hồ sơ

- Trả kết quả: 0 hồ sơ

đúng hạn

- Tiếp nhận: 0 hồ sơ

- Hồ sơ mới: 0 hồ sơ

- Xử lý trong kỳ: 0 hồ sơ

- Hoàn thành: 0 hồ sơ

+ Đúng hạn: 0 hồ sơ

+ Trễ hạn: 0 hồ sơ

- Hủy trong kỳ: 0 hồ sơ

- Trả kết quả: 0 hồ sơ

Đơn vị Tiếp nhận Hồ sơ mới Đang xử lý Hoàn thành Hủy
Đúng hạn Quá hạn
UBND Thành phố Kon Tum 0 0 0 0 0 0
Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài 0 0 0 0 0 0
Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài 0 0 0 0 0 0
Cấp bản sao trích lục hộ tịch 0 0 0 0 0 0
Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực 0 0 0 0 0 0
Cấp bản sao từ sổ gốc 0 0 0 0 0 0
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 0 0 0 0 0 0
Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị 0 0 0 0 0 0
Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến 0 0 0 0 0 0
Tặng danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa 0 0 0 0 0 0
Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở 0 0 0 0 0 0
Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến 0 0 0 0 0 0
Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề 0 0 0 0 0 0
Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích đột xuất 0 0 0 0 0 0
Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về khen thưởng đối ngoại 0 0 0 0 0 0
Cấp Giấy phép bán lẻ rượu 0 0 0 0 0 0
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu 0 0 0 0 0 0
Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu 0 0 0 0 0 0
Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh 0 0 0 0 0 0
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở 0 0 0 0 0 0
Chuyển trường đối với học sinh tiểu học 0 0 0 0 0 0
Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc 0 0 0 0 0 0
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 0 0 0 0 0 0
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 0 0 0 0 0 0
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 0 0 0 0 0 0
Thông báo tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh (tự nguyện) 0 0 0 0 0 0
UBND Huyện Đăk Hà 0 0 0 0 0 0
Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài 0 0 0 0 0 0
Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài 0 0 0 0 0 0
Cấp bản sao trích lục hộ tịch 0 0 0 0 0 0
Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực 0 0 0 0 0 0
Cấp bản sao từ sổ gốc 0 0 0 0 0 0
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 0 0 0 0 0 0
Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị 0 0 0 0 0 0
Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến 0 0 0 0 0 0
Tặng danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa 0 0 0 0 0 0
Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở 0 0 0 0 0 0
Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến 0 0 0 0 0 0
Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề 0 0 0 0 0 0
Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích đột xuất 0 0 0 0 0 0
Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về khen thưởng đối ngoại 0 0 0 0 0 0
Cấp Giấy phép bán lẻ rượu 0 0 0 0 0 0
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu 0 0 0 0 0 0
Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu 0 0 0 0 0 0
Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh 0 0 0 0 0 0
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở 0 0 0 0 0 0
Chuyển trường đối với học sinh tiểu học 0 0 0 0 0 0
Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc 0 0 0 0 0 0
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 0 0 0 0 0 0
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 0 0 0 0 0 0
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 0 0 0 0 0 0
Thông báo tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh (tự nguyện) 0 0 0 0 0 0
UBND Huyện Kon Plông 0 0 0 0 0 0
Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài 0 0 0 0 0 0
Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài 0 0 0 0 0 0
Cấp bản sao trích lục hộ tịch 0 0 0 0 0 0
Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực 0 0 0 0 0 0
Cấp bản sao từ sổ gốc 0 0 0 0 0 0
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 0 0 0 0 0 0
Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị 0 0 0 0 0 0
Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến 0 0 0 0 0 0
Tặng danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa 0 0 0 0 0 0
Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở 0 0 0 0 0 0
Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến 0 0 0 0 0 0
Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề 0 0 0 0 0 0
Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích đột xuất 0 0 0 0 0 0
Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về khen thưởng đối ngoại 0 0 0 0 0 0
Cấp Giấy phép bán lẻ rượu 0 0 0 0 0 0
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu 0 0 0 0 0 0
Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu 0 0 0 0 0 0
Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh 0 0 0 0 0 0
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở 0 0 0 0 0 0
Chuyển trường đối với học sinh tiểu học 0 0 0 0 0 0
Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc 0 0 0 0 0 0
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 0 0 0 0 0 0
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 0 0 0 0 0 0
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 0 0 0 0 0 0
Thông báo tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh (tự nguyện) 0 0 0 0 0 0
Sở Nội vụ 0 0 0 0 0 0
Thủ tục xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong ở cấp tỉnh 0 0 0 0 0 0
Thủ tục giải thể tổ chức thanh niên xung phong cấp tỉnh 0 0 0 0 0 0
Thủ tục thành lập tổ chức thanh niên xung phong cấp tỉnh 0 0 0 0 0 0
Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ 0 0 0 0 0 0
Thủ tục cho phép hội đặt văn phòng đại diện 0 0 0 0 0 0
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 0 0 0 0 0 0
Cấp giấy phép biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp 0 0 0 0 0 0
Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo 0 0 0 0 0 0
Sở Y tế 0 0 0 0 0 0
Sửa đổi, bổ sung giấy phép sử dụng thiết bị X–Quang chẩn đoán trong y tế 0 0 0 0 0 0
Cấp phiếu kết quả thử nghiệm 0 0 0 0 0 0
Cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 0 0 0 0 0 0
Cấp Chứng chỉ hành nghề dược 0 0 0 0 0 0
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược 0 0 0 0 0 0
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 0 0 0 0 0 0
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở hoạt động trồng trọt, có sơ chế, chế biến được thực hiện tại cơ sở trồng trọt 0 0 0 0 0 0
Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở hoạt động trồng trọt, có sơ chế, chế biến được thực hiện tại cơ sở (đối với trường hợp Giấy chứng nhận sắp hết hạn) 0 0 0 0 0 0
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở trồng trọt, có hoạt động sơ chế, chế biến được thực hiện tại cơ sở (trường hợp Giấy chứng nhận vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận) 0 0 0 0 0 0
Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh (gồm tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y) 0 0 0 0 0 0
Cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; có thay đổi thông tin liên quan đến cá nhân đã được cấp Chứng chỉ hành nghề thú y) 0 0 0 0 0 0
Sở Giao thông vận tải 0 0 0 0 0 0
Thủ tục đề nghị cấp phù hiệu (lần đầu) xe chạy tuyến cố định, xe buýt, xe taxi, xe vận chuyển hành khách theo hợp đồng, xe công ten nơ, xe tải, xe đầu kéo và cấp biển hiệu xe vận chuyển khách du lịch. 0 0 0 0 0 0
Thẩm định hồ sơ cấp Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ. 0 0 0 0 0 0
Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước 0 0 0 0 0 0
Thủ tục cấp Giấy phép liên vận Việt Nam - Lào - CamPuChia cho phương tiện phi thương mại. 0 0 0 0 0 0
Cấp đổi giấy phép kinh doanh vận tải (lần đầu). 0 0 0 0 0 0
Sở tư pháp 0 0 0 0 0 0
UBND huyện Ngọc Hồi 0 0 0 0 0 0
Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất 0 0 0 0 0 0
Cấp giấy phép hoạt động sử dụng vỉa hè, lề đường 0 0 0 0 0 0
Cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ 0 0 0 0 0 0
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 0 0 0 0 0 0
Đăng ký kinh doanh, hộ kinh doanh 0 0 0 0 0 0
Đăng ký kinh doanh bia, rượu thuốc lá 0 0 0 0 0 0
Cấp phép vệ sinh an toàn thực phẩm 0 0 0 0 0 0
Sở Công thương 0 0 0 0 0 0
Xác nhận đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại mang tính may rủi tại địa phương 0 0 0 0 0 0
Giấy phép kinh doanh buôn bán các sản phẩm rượu 0 0 0 0 0 0
Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá 0 0 0 0 0 0
Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu. 0 0 0 0 0 0
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai 0 0 0 0 0 0
Cấp lại giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu 0 0 0 0 0 0
Sở Xây dựng 0 0 0 0 0 0
Thủ tục cấp/cấp lại/điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với tổ chức khảo sát xây dựng. 0 0 0 0 0 0
Sở Tài nguyên và Môi trường 0 0 0 0 0 0
Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường 0 0 0 0 0 0
Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại 0 0 0 0 0 0
Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại 0 0 0 0 0 0
Sở Lao động Thương binh và Xã hội 0 0 0 0 0 0
Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài 0 0 0 0 0 0
UBND Huyện Sa Thầy 0 0 0 0 0 0
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 0 0 0 0 0 0
Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ 0 0 0 0 0 0
Đăng ký kinh doanh, hộ kinh doanh 0 0 0 0 0 0
UBND Huyện Đăk Tô 0 0 0 0 0 0
Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ 0 0 0 0 0 0
Đăng ký kinh doanh, hộ kinh doanh 0 0 0 0 0 0
Công ty Điện lực Kon Tum 0 0 0 0 0 0
Theo dõi tiến độ câp điện 0 0 0 0 0 0