Cấp giấy phép biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp
In
Thông tin chung
Cơ quan thực hiện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cách thực hiện Công dân, tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân
Thời gian giải quyết 07 ngày từ khi nhanạ đủ hồ sơ hợp lệ
Phí, Lệ phí Không quy định
Kết quả
Mẫu đơn, mẫu tờ khai, thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, công dân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra nếu thiếu hoặc cần sửa đổi bổ sung thì hướng dẫn, yêu cầu thực hiện theo đúng quy định. Khi hồ sơ đầy đủ, hợp lệ mới làm thủ tục tiếp nhận, vào sổ theo dõi và viết phiếu hẹn trả kết quả.

Bước 2:  Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn thẩm định, trình lãnh đạo Sở  duyệt. Sở VHTT & DL làm tờ trình, trình UBND Tỉnh ra quyết định cấp giấy phép;

Bước 3: Tổ chức, công dân nộp lệ phí (nếu có) và nhận kết quả theo phiếu hẹn.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:

- Nếu là đơn vị nghệ thuật, diễn viên nước ngòai thì phải  nộp những giấy tờ sau:

+ Đơn đề nghị của đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp Việt Nam, gửi kèm nội dung chương trình, tiết mục, vở diễn, danh sách thành viên tham gia (ghi rõ họ tên, chức vụ, nghề nghiệp);

+ Hợp đồng hoặc thỏa thuận bằng văn bản giữa đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp Việt Nam với đối tác mời;

+ Gửi băng, đĩa (Video - VCD - DVD) ghi chương trình, tiết mục, vở diễn sẽ biểu diễn tại Việt Nam (khi cơ quan cấp phép yêu cầu);

- Nếu diễn viên là người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì: Có ý kiến bằng văn bản của Đại sứ quán hoặc cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước sở tại về việc diễn viên về nước biểu diễn;

- Nếu diễn viên là người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam thì:

+ Có đơn đề nghị của đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp Việt Nam;

+ Có hợp đồng hoặc thỏa thuận bằng văn bản giữa đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp Việt Nam với đối tác mời. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Yêu cầu, điều kiện

- Nếu là đơn vị nghệ thuật, diễn viên nước ngòai thì phải có:

+ Đơn đề nghị của đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp Việt Nam, gửi kèm nội dung chương trình, tiết mục, vở diễn, danh sách thành viên tham gia (ghi rõ họ tên, chức vụ, nghề nghiệp);

+ Hợp đồng hoặc thỏa thuận bằng văn bản giữa đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp Việt Nam với đối tác mời;

+ Gửi băng, đĩa (Video - VCD - DVD) ghi chương trình, tiết mục, vở diễn sẽ biểu diễn tại Việt Nam (khi cơ quan cấp phép yêu cầu);

- Nếu diễn viên là người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì: Có ý kiến bằng văn bản của Đại sứ quán hoặc cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước sở tại về việc diễn viên về nước biểu diễn;

- Nếu diễn viên là người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam thì phải có:

+ Đơn đề nghị của đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp Việt Nam;

+ Hợp đồng hoặc thỏa thuận bằng văn bản giữa đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp Việt Nam với đối tác mời. 

Căn cứ pháp lý

Nghị định 103/2009/NĐ-CP của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng;

Thông tư 04/2009/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ.

Quyết định Số 47/2004/QĐ-BVHTT ngày 02 tháng 7 năm 2004 của  Bộ  trưởng  Bộ  Văn hoá  - Thông tin (nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) về việc ban hành Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp.

Thông tư số 122/2013/TT-BTC ngày 28 tháng 08 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định chương trình biểu diễn nghệ thuật.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai, thủ tục