Từ khóa
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực thực hiện
Gửi thành công ! Bạn vui lòng vào email kiểm tra.
STT Tên thủ tục hành chính Mức độ Nộp hồ sơ
Sở Tài nguyên và Môi trường
1 Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường
2 Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại
3 Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại