Đăng ký kinh doanh, hộ kinh doanh
In
Thông tin chung
Cơ quan thực hiện Phòng Đăng ký kinh doanh cấp huyện
Cách thực hiện Cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình trực tiếp nộp hồ sơ tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.
Đối tượng thực hiện Cá nhân, tổ chức
Thời gian giải quyết Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Phí, Lệ phí 100.000 đồng (Thông tư số 176/2012/TT-BTC).
Kết quả
Mẫu đơn, mẫu tờ khai, thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1: Cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình gửi Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh và kèm theo bản sao Giấy chứng minh nhân dân của cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.

Bước 2: Khi tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 3: Cơ quan có thẩm quyền xem xét hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong trường hợp hồ sơ hợp lệ.

- Trường hợp không cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phải có văn bản nêu rõ lý do.

Thành phần, số lượng hồ sơ

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh. Nội dung bao gồm những nội dung sau:

+ Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh;

+ Ngành, nghề kinh doanh;

+ Số vốn kinh doanh;

+ Họ, tên, số và ngày cấp Giấy chứng minh nhân dân, địa chỉ nơi cư trú và chữ ký của các cá nhân thành lập hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập, của cá nhân đối với hộ kinh doanh do cá nhân thành lập hoặc đại diện hộ gia đình đối với trường hợp hộ kinh doanh do hộ gia đình thành lập. Kèm theo Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh phải có bản sao Giấy chứng minh nhân dân của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình và Biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.

+ Đối với những ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề, thì kèm theo các giấy tờ trên phải có bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình.

+ Đối với những ngành, nghề phải có vốn pháp định thì kèm theo các giấy tờ quy định phải có bản sao hợp lệ văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Yêu cầu, điều kiện

Không có

Căn cứ pháp lý

- Luật Doanh nghiệp;

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP;

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP;

Nghị định số 05/2013/NĐ-CP;

Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT;

Thông tư số 176/2012/TT-BTC.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai, thủ tục