Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường
In
Thông tin chung
Cơ quan thực hiện - Cơ quan có thẩm quyền quyết định và trực tiếp thực hiện TTHC theo quy định: Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban quản lý Khu kinh tế(đối với các dự án đầu tư vào KCN, CCN thuộc thẩm quyền quản lý của BQL khu kinh tế tỉnh và được Sở Tài nguyên và Môi trường đã Ủy quyền cho BQL Khu kinh tế tại xác nhận đăng ký tại Quyết định số 35/QĐ-STNMT ngày 22/02/2016).
- Cơ quan phối hợp thực hiện (nếu có): Các sở ban ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố, UBND xã, phường, thị trấn nơi thực hiện dự án.
Cách thực hiện Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc gửi qua đường bưu chính.
Đối tượng thực hiện Chủ dự án, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
Thời gian giải quyết Không quá10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
Lưu ý: Thời gian mà cơ quan, tổ chức đã giải quyết lần đầu được tính trong thời gian giải quyết hồ sơ.
Phí, Lệ phí Không
Kết quả Xác nhận Đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc Thông báo chưa xác nhận nêu rõ lý do.
Mẫu đơn, mẫu tờ khai, thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1. Chủ dự án nộp hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường tới Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc gửi qua đường bưu chính;
- Địa chỉ: Số 411 Urê, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
- Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định của pháp luật).
+ Buổi sáng từ: 07h00’-11h00’
+ Buổi chiều từ 13h00’-16h30’ 
Bước 2. Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, kiểm tra hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc (có thông báo nếu hồ sơ chưa đầy đủ hợp lệ để hoàn thiện hồ sơ). Trong thời hạn 07 ngày làm việc tiếp theo, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiến hành kiểm tra và xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường đối với dự án hoặc Thông báo chưa xác nhận nêu rõ lý do.
Bước 3. Chủ dự án nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc gửi qua đường bưu chính.
Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định của pháp luật).

 

Thành phần, số lượng hồ sơ

I. Thành phần hồ sơ gồm:

- Kế hoạch bảo vệ môi trường (theo mẫu-03 bản)

- Báo cáo đầu tư hoặc phương thức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ (bản chính)

Yêu cầu, điều kiện

Dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc đối tượng quy định tại phụ lục 5.1 ban hành kèm theo Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường. 

Căn cứ pháp lý

- Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014.

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ .

- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường .

Mẫu đơn, mẫu tờ khai, thủ tục