Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại
In
Thông tin chung
Cơ quan thực hiện Cơ quan có thẩm quyền quyết định và trực tiếp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách thực hiện Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc gửi qua đường bưu chính.
Đối tượng thực hiện Các chủ nguồn thải chất thải nguy hại
Thời gian giải quyết - Không quá 15 ngày làm việc đối với trường hợp xem xét cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại.
- Không quá 25 ngày làm việc đối với trường hợp chủ nguồn thải chất thải nguy hại thuộc đối tượng tự tái sử dụng, sơ chế, tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ chất thải nguy hại trong khuôn viên cơ sở
Chú ý:Thời gian mà cơ quan, tổ chức đã giải quyết lần đầu được tính trong thời gian giải quyết hồ sơ.
Phí, Lệ phí Không
Kết quả Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (cấp lại) hoặc Văn bản từ chối cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải.
Mẫu đơn, mẫu tờ khai, thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1. Chủ nguồn thải chất thải nguy hại nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện đến Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có cơ sở phát sinh chất thải nguy hại.

- Địa chỉ: Số 411 Urê, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

- Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định của pháp luật).

+ Buổi sáng từ: 07h00’-11h00’

+ Buổi chiều từ 13h00’-16h30’

Bước 2: Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra hồ sơ trong thời hạn 05 ngày làm việc có thông báo bằng văn bản cho cơ quan nộp hồ sơ để hoàn thiện hồ sơ nếu chưa đảm phần theo quy định. Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét và cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại.

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét và cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

- Trường hợp chủ nguồn thải chất thải nguy hại thuộc đối tượng tự tái sử dụng, sơ chế, tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ chất thải nguy hại trong khuôn viên cơ sở phát sinh chất thải nguy hại, Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành kiểm tra cơ sở và có trách nhiệm cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại.

Bước 3: Chủ nguồn thải nhận kết quả trực tiếp tại nơi nộp hồ sơ hoặc nhận qua đường Bưu điện.

Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định của pháp luật).

Thành phần, số lượng hồ sơ

I. Thành phần hồ sơ gồm:
- Đơn đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại(theo mẫu);
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương.
- Bản giải trình các điểm sửa đổi, bổ sung.
* Đối với trường hợp đăng ký tự tái sử dụng, sơ chế, tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ chất thải nguy hại bao gồm các giấy tờ sau:
- Bản sao báo cáo ĐTM, Kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc hồ sơ, giấy tờ tương đương (Bản cam kết bảo vệ môi trường, Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, Đề án bảo vệ môi trường hoặc giấy tờ về môi trường khác) kèm theo quyết định phê duyệt hoặc văn bản xác nhận tương ứng; 
- Bản sao văn bản chấp thuận phương án tự tái sử dụng, tái chế, sơ chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ chất thải nguy hại trong trường hợp chưa nằm trong báo cáo ĐTM hoặc Kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc hồ sơ, giấy tờ tương đương;
- Văn bản xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường đối với cơ sở thuộc đối tượng lập báo cáo ĐTM (trừ trường hợp tích hợp vào thủ tục cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải);
- Bản mô tả chi tiết hệ thống, thiết bị hoặc phương án cho việc tự tái sử dụng, tái chế, sơ chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ chất thải nguy hại kèm theo kết quả 03 (ba) lần lấy mẫu, phân tích đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với các hệ thống, thiết bị xử lý và bảo vệ môi trường 
- Bản giải trình các điểm sửa đổi, bổ sung (trường hợp cấp lại Sổ đăng ký).
II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

 

Yêu cầu, điều kiện

Không

Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ 
- Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

 

Mẫu đơn, mẫu tờ khai, thủ tục