Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến
In
Thông tin chung
Cơ quan thực hiện Phòng Nội vụ
Cách thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Nội vụ hoặc thông qua hệ thống bưu chính.
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân
Thời gian giải quyết 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Phí, Lệ phí Chưa có thông tin
Kết quả Quyết định: Tập thể lao động tiên tiến của định của Chủ tịch UBND cấp huyện
Mẫu đơn, mẫu tờ khai, thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1. Phòng Nội vụ tiếp nhận đề nghị khen thưởng của các đơn vị thực thuộc.

Bước 2. Thẩm định hồ sơ, xin ý kiến các cơ quan liên quan, báo cáo Hội đồng thi đua khen thưởng cùng cấp, tổng hợp trình Chủ tịch UBND huyện quyết định khen thưởng

Bước 3. Khi có Quyết định của Chủ tịch UBND cấp huyện, phòng Nội vụ thông báo Quyết định, viết bằng, đóng dấu và cấp phát cho đơn vị trình khen.

Bước 4. Các trường hợp không được khen thưởng (không đúng đối tượng, không đủ tiêu chuẩn, không đủ hồ sơ hoặc vi phạm pháp luật), Phòng Nội vụ thông báo đến các đơn vị trình khen biết

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị kèm theo danh sách tập thể được đề nghị tặng Tập thể Lao động tiên tiến của cấp trình khen;

-  Báo cáo thành tích do tập thể được đề nghị khen thưởng làm, trong đó ghi rõ hành động, thành tích để đề nghị tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến;

- Biên bản bình xét thi đua.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Yêu cầu, điều kiện

Chủ thể là tập thể có thành tích được đề nghị khen thưởng

Căn cứ pháp lý
Mẫu đơn, mẫu tờ khai, thủ tục