Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến
In
Thông tin chung
Cơ quan thực hiện Phòng Nội vụ
Cách thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Nội vụ hoặc thông qua hệ thống bưu chính
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Thời gian giải quyết Cơ quan thi đua, khen thưởng thẩm định hồ sơ khen thưởng và trình cấp có thẩm quyền trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Phí, Lệ phí Chưa có thông tin
Kết quả Quyết định của Chủ tịch UBND huyện tặng thưởng Danh hiệu
Mẫu đơn, mẫu tờ khai, thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1. Phòng Nội vụ tiếp nhận đề nghị khen thưởng của các đơn vị thực thuộc.

Bước 2. Thẩm định hồ sơ, xin ý kiến các cơ quan liên quan, báo cáo Hội đồng thi đua khen thưởng cùng cấp, tổng hợp trình Chủ tịch UBND huyện quyết định khen thưởng

Bước 3. Khi có Quyết định của Chủ tịch UBND huyện, phòng Nội vụ thông báo Quyết định, viết bằng, đóng dấu và cấp phát cho đơn vị trình khen.

Bước 4. Các trường hợp không được khen thưởng (không đúng đối tượng, không đủ tiêu chuẩn, không đủ hồ sơ hoặc vi phạm pháp luật), Phòng Nội vụ thông báo đến các đơn vị trình khen biết

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị kèm theo danh sách cá nhân được đề nghị tặng danh hiệu Lao động tiên tiến của cấp trình khen;

- Biên bản bình xét thi đua. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Yêu cầu, điều kiện

Chủ thể là cá nhân có thành tích được đề nghị khen thưởng

Căn cứ pháp lý
Mẫu đơn, mẫu tờ khai, thủ tục