Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về khen thưởng đối ngoại
In
Thông tin chung
Cơ quan thực hiện Phòng Nội vụ
Cách thực hiện Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện hoặc qua hệ thống bưu chính.
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Thời gian giải quyết 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Phí, Lệ phí Chưa có thông tin
Kết quả Quyết định của Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen
Mẫu đơn, mẫu tờ khai, thủ tục
Trình tự thực hiện

+ Bước 1. Trung tâm Hành chính công cấp huyện tiếp nhận hồ sơ đề nghị khen thưởng của các đơn vị thực thuộc.

+ Bước 2. Phòng Nội vụ thẩm định hồ sơ, xin ý kiến Hội đồng thi đua khen thưởng cùng cấp, tổng hợp trình Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định khen thưởng.

+ Bước 3. Khi có Quyết định của Chủ tịch UBND cấp huyện, phòng Nội vụ thông báo Quyết định, viết bằng, đóng dấu và cấp phát cho đơn vị trình khen.

+ Bước 4. Các trường hợp không được khen thưởng (không đúng đối tượng, không đủ tiêu chuẩn, không đủ hồ sơ hoặc vi phạm pháp luật), Phòng Nội vụ thông báo đến các đơn vị trình khen biết.

Thời gian thực hiện thủ tục hành chính:

Thực hiện vào tất cả các ngày làm việc trong tuần, trừ ngày lễ, tết theo quy định của Bộ Luật Lao động.

          - Sáng: 7h30 đến 11h00.

          - Chiều: 14h đến 16h30.

Địa điểm thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Đối với khen thưởng đối ngoại:

+ Văn bản đề nghị kèm theo danh sách tập thể, cá nhân được đề nghị tặng Giấy khen của cấp trình khen; (Bản chính)

+ Báo cáo thành tích do tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng làm, trong đó ghi rõ thành tích để đề nghị khen thưởng; (Bản chính)

+ Biên bản xét khen thưởng. (Bản chính)

- Đối với khen thưởng theo chuyên đề:

+ Văn bản đề nghị kèm theo danh sách tập thể, cá nhân được đề nghị tặng Giấy khen của cấp trình khen; (Bản chính)

+ Báo cáo thành tích do tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng làm, trong đó ghi rõ thành tích, hoạt động để đề nghị khen thưởng; (Bản chính)

+ Biên bản bình xét khen thưởng. (Bản chính)

Yêu cầu, điều kiện

Chủ thể là tập thể, cá nhân có thành tích được đề nghị khen thưởng

Căn cứ pháp lý
Mẫu đơn, mẫu tờ khai, thủ tục